Министерство культуры Республики Бурятия
БУ СБДЭЗ «БУРЯАДАЙ ГҮРЭНЭЙ Х. НАМСАРАЕВАЙ НЭРЭМЖЭТЭ АКАДЕМИЧЕСКЭ ДРАМЫН ТЕАТР»
Режим работы кассы
с 10:00 до 18:30,
перерыв с 14:30 до 15:00,
без выходных
8 (3012) 222-537
Республика Бурятия
г.Улан-Удэ, ул.Куйбышева, 38
22
июня
Наһатайшуулда зорюулагдаа

Май һарада Агын тойрогто Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй драмын академическэ театрай артистнар «Хуби заяанай чемодан» гэһэн зүжэг табижа, харагшадые хужарлуулан баясуулаа бшуу. 

Энэ театрай уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ, зохёон найруулагша режиссёр Саян Жамбаловай табиһан зүжэгтэ Буряадай одото 7 артистнар наадажа, хүн зониие гайхуулаа, һонирхуулаа. Тэдэнэр 40-50 жэлэй туршада тайзан дээрэ наадажа ябаhан аха захатан, эгэшэнэр юм.

 

Нэрлэбэл, Россиин Федерациин арадай артистка, Аха нютагhаа гарбалтай Людмила Дугарова Татьянын дүрэ хүнгэн дорюунаар гүйсэдхөө. Россиин Федерациин габьяата артист, Согто-Хангил нютагай Должин Тангатова энэл дүрэ зарим нютагуудта ээлжэлэн наадаа бшуу.

Строчилинай дүрэ РФ-гэй габьяата артист, Хэжэнгэ нютагай Чингис Гуруев – Агада, Буряадай арадай артист, Ушарбайн Зоригто Ринчинов Могойтодо ба түрэл нютагтаа наадаа. Россиин арадай артистка, Хэжэнгэ нютагта түрэһэн Марта Зоригтуева – Зинын, Россиин Федерациин габьяата артистка, Хори нютагай Дарима Сангажапова Нинын дүрэнүүдые наадажа хадуугдаа. Россиин габьяата артист, Захааминай аймагта мүндэлһэн Олег Бабуев Владимир Петровичой дүрэ шадамар бэрхээр гүйсэдхэһэн байна.

Зүжэгэй гол үйлэ Санкт-Петербургда болоно. Нүхэсэдэг наһатай гурбан хүгшэд уулзана. Тиихэдээ Москвада байдаг Татьяна нүхэрынь үбгэеэ мордохуулаад, хоёр нүхэдтөө ерэхэ замдаа «хэрбэеэ харгыдамни нэгэ жэгтэй үйлэ болоо hаань, бүхы юумэн һайн байха» гэжэ досоогоо ехээр сэдьхэнэ. Поездһоо буужа, метро тээшэ алхалжа ябатарнь, харгы дээрэнь нэгэ арһан чемодан хэбтэжэ байна. Харахадань, хүнүүд тэрэ чемодан тоонгүй, тойроод гаража байна хэбэртэй. Нэгэ юумэн болохо гэжэ досоогоо сэдьхэһэн Татьяна тэрэ чемодан абаад лэ, нүхэд басагадтаа хүрэжэ ерэнэ. Тиигээд тэндэhээ бүхы юумэн эхилнэ, чемодан соо боомбо байна гээд айна, элдэб юумэ һанана, чемоданай эзэн ерэнэ... Актёрнууд табан ондоо аяг зантай хүнүүдые харуулаа.

Юумэ гоё һайханаар харадаг зантай Татьяна «эхэнэр хүн гээшэ ямаршье наhандаа эхэнэр зандаа үлэхэ ёһотой, голливудай «ододые» харагты, тэдэнэр шэг шарайнгаа түлөө үхэн үхэтэрөө оролдожо ябадаг» гэжэ хэлэнэ. Энэнь Татьянын һанал бодол, наһанайнь гол шугам (девиз) болоно.

«Хуби заяанай чемодан» зүжэг жанраараа комеди гэжэ һанахаар. Комеди наадахада, тон хүндэ байдаг гэжэ актёрнууд хэлэдэг. Буряадай драмын театрай артистнар рольнуудаа ямар хүнгэн дорюунаар, хошон зугаатайгаар, гоёор гүйсэдхэнэ гээшэб!? Наадаарнь эжэлүүдгүй омогорхохоор, гайхамаар байгаа. Эндэ хурса хөөрэлдөөнүүд, наадан зугаа, энеэдэтэй оршон байдал таhалдаагүй. Мүн наадагшад уян нугархайгаар хатараа, зохид хүгжэм ходо зэдэлжэ байгаа. «Наhатай болооб гээд юундэ бэеэ сагhаа урид хуурсаг руу шииханабта», - гэжэ Татьяна нүхэдтөө хандажа хэлэнэ. Худалдаа наймаанай флодой уhан сэрэгшэ Владимир Петрович ягдагар сэхээр алхална, сэрэгшын аяг зан алданагүй. Гоё эхэнэрнүүдтэй уулзахадаа, сэдьхэл зүрхэниинь хүдэлөөд лэ, аляархан наадажа, далитай болоhондол ниидэжэ, гүйжэ ябана.

Юумэ гоё hайханаар харадаг зантай Строчилин наһаараа зохёон бүтээгшээр, конструктораар хүдэлһэн. Тэрэ ниидэдэг пуллер зохёогоод, ганса тэрээгээрээ hонирхожо, хөөрэжэ байдаг хүн. Тэрэнииень хэншье тоожо үгэнэгүй. Һамганииньшье hалаад ошоо. Гансал Татьяна пуллерыень, өөрыень һайшаан дэмжэжэ, тэдэ хоёр бэе бэедээ дурлана. Строчилин «энэл эхэнэр намайе тоогоо, хэhэн юумыемни hонирхоо» гээд зүрхэ сэдьхэлээ хүдэлгөө. Yбгэеэ hаял алдаад байhан Татьяна ямаршье наhандаа хүн дурладаг (любви все возрасты покорны) гэжэ гэнтэ сэдьхэлээрээ тэрэ ойлгоод лэ, хадамда гаража, hамганиинь болоно.

Зүжэг эхинһээ адаг хүрэтэрөө хүнэй анхарал татана. Үзэгдэлнүүдынь эршэтэй түргөөр үнгэрнэ. Хоёрдохёор, режиссёр Саян Жамбалов энэ зүжэг онсо hайханаар, гүнзэгыгөөр удхалжа найруулаа.

Ленинградай 3-дахи студида буряад оюутадтай суг hураhан Игорь ба Ирина Ворон «Судьба в чемодане» гэhэн зүжэг зохёогшод юм. Мүнөө cагта ехэнхидээ залуушуулда зорюулагдаhан зүжэгүүд бэшэгдэдэг. Харин Ирина Ворон зорюута театрайнгаа наhатай артистнарта зорюулжа, энэ зүжэг бэшээ бшуу. Буряадай драмын театр Санкт-Петербург хотодо театрнуудай мүрысөөндэ хабаадажа, режиссёр Саян Жамбалов суг hураhан нүхэдтэеэ уулзахадаа, энэ зүжэгыень hайшаажа асараа. Оршуулгыень актриса Дабасу Юндунова хэhэн байна.

Жалсан Лубсандашиев, "Толон" сонинһоо. 


Фотоотчет