Министерство культуры Республики Бурятия
БУ СБДЭЗ «БУРЯАДАЙ ГҮРЭНЭЙ Х. НАМСАРАЕВАЙ НЭРЭМЖЭТЭ АКАДЕМИЧЕСКЭ ДРАМЫН ТЕАТР»
Режим работы кассы
с 10:00 до 18:30,
перерыв с 14:30 до 15:00,
без выходных
8 (3012) 222-537
Республика Бурятия
г.Улан-Удэ, ул.Куйбышева, 38
16
января
Сахюур сагаан Сагаалганаа угтуулан - Буряад театрта.

Буряад Уласай соёлой яаманай үнгэргэхэ Сагаа hарын hайндэрэй хэмжээндэ Буряад драмын театр онсо hуури эзэлдэг. Аяар холын 1989 онhоо тус театрта зүүн зүгэй литын еhоор шэнэ жэл тэмдэглэгдэнэ. Ерэхэ hарада театрай ехэ тайзан дээрэ юун харуулагдаха гээшэб гээд hонирхобол, иимэ байна.

Февралиин 1-дэ - «Полковник бэшэнэ», 12+

Дайшалхы талмайда сэрэгшэ-хүбүүд шэнэ жэлээ угтана. Советскэ Союзай Баатар Владимир Борсоев дайн байлдаанай газарта болоһон хүндэ хүшэр мүн багахан баяртайшье ушарнууд тухай эли тодоор бэшэнэ. Уласхоорондын «Гэгээн муза» фестивалиин тоололгоор Монголой эгээл эрхим актер Солбон Ендонов гол роль гүйсэдхэнэ.

Февралиин 2-то – «Алдар.9 Агшан», 12+

Россиин Герой Алдар Цыденжаповай гэрэлтэ дурасхаалда энэ зүжэг зорюулагдана. Эрэлхэг зоригтой буряад хүбүүнэй баатаршалга хүршэ Монгол ороной харагшадай зүрхэ сэдьхэл хүлгөөгөө. Залуу актер Бато Шойнжонов гол роль шадамар бэрхээр наадана.

Февралиин 3-да- «Ууган хүбүүн», 16+

Бэрхэтэй элдэб ушарнуудые дабажа гараһан хүндэ инаг дуран, гэр бүлэ бэлэг болгон үгтэнэ. Энеэдэ, зугаатайгаар ажабайдал энэ зүжэгтэ харуулагдана. Буряадай арадай артист Биликто Дамбаев гол роль ялас гэмээр гүйсэдхэнэ.

Февралиин 4-дэ – «Бэлшэрэй түүхэ», 12+

Суута уран зохёолшон Валентин Распутинай «Прощание с Матерой» гэһэн уран зохёолоор найруулан табигдаһан энэ зүжэг Буряад орондо мүн бусадшье регионуудта мэдээжэ болонхой, ажаһуугшадай дура татанхай.

Февралиин 5-да «Үлеэн басагад», 12+.

«Арадаймнай үгэнүүд соо алтанхан дуһалнууд байха». Эрхүүгэй буряадуудай ёһо заншал дээрэ үдэһэлэн бүтээгдэһэн энэ зүжэг 20 гаран жэлэй туршада тайзан дээрэ табигдажа, харагшадай сэдьхэл хүлгөөһөөр.

Февралиин 13-17, 20, 22, 27-28 – "Сагаан hарын мэндээ!". Үхибүүдэй сагаалган. 0+

Эдирхэн харагшадта зорюулагдаһан зүжэг үдэрэй хоер дахин табигдаха.

Февралиин 13-17, 20, 22, 27-28 - "Сагаан hарын пати", 12+.

Ургажа ябаа үетэндэ хүхюун-зугаатай, хатар –наадатай программа дурадхагдаха.

Февралиин 23-25 болотор - "Туулай жэлэй найр наадан". Һайндэрэй тоглолто, 12+.

Зүүн зүгэй литын ёһоор хүрэжэ ерэһэн шэнэ жэлдэ зорюулагдаһан тоглолто Буряад драмын театрай артистнууд дурадхаха. Театрай уран һайханай талаар хүтэлбэрилэгшэ , Россиин Федерациин соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ, Буряад арадай артист Саян Жамбалов Сагаалганай найр наада найруулна.

«Сагаа һарын үедэ сээжэ сэдьхэлээ баярлуулхаяа Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй академическэ драмын театр ерэгты»,- гээд Буряад Уласай соелой сайд Соелма Дагаева уряална.