Версия для слабовидящих
Обычная версия
БУ СБДЭЗ «БУРЯАДАЙ ГҮРЭНЭЙ Х. НАМСАРАЕВАЙ НЭРЭМЖЭТЭ АКАДЕМИЧЕСКЭ ДРАМЫН ТЕАТР»
Режим работы кассы
с 10:00 до 18:30,
перерыв с 14:30 до 15:00,
без выходных
8 (3012) 222-537
Республика Бурятия
г.Улан-Удэ, ул.Куйбышева, 38
18
сентября
Ромео Джульетта


Хүндэтэ нүхэд, сентябриин 23-да, түрэл арадаймнай омогорхол - Буряад театрнай халуун театральна хаһаяа “Ромео и Джульетта” гэһэн агууехэ Шекспирэй зүжэгөөр эхилхэнь!

Урданай домог Мүнөөнэй түүхэ хоёрые Уг залгуулан Урагшань дамжуулхын түлөөдэ Энээхэн дэлхэйдээ Уйдхар, гашуудал, баярые Эдлээд лэ гарадаг Наһан ха юм даа мүнөөдөө. Наһан гээшэмнай Наранай оротор заримдаа....

Агууехэ уран зохёолшон Уильям Шекспирэй 420 жэлэй саана бэшэһэн “Ромео Джульетта” гэжэ зүжэг Буряад театрай тайзан дээрэ үнгэрэгшэ хабар табигдажа, олон зониие һонирхуулаа, гайхуулаа һэн. Гайхалтайнь юуб гэхэдэ, энэ зүжэг миин ёһо заншалта аргаар харуулагдаа бэшэ, харин уран һайханай ондоо аргануудые хэрэглэн, олон зоной сошон һонирхомоор, илангаяа залуушуулай һанаанда, мүнөө сагай эрьюу хүлгэн байдалда таарамаар табигдаба. Монтекки, Капулетти хоёр анги айлнуудай хоорондуурнь үни заяанһаа “яһан хаяатай”. Теэд ямар шалтагаанһаа дайсад болоһоноо, юун дээрэһээ бэе бэеэ доошонь даран, хюдан байдаг ёстой харша дайсад болоһоноо хэншье һананагүйл. Гэбэшье, урданай элинсэгүүдэй харша хандаса үеһөө үедэ дамжан, үри хүүгэдыень дахан ерээд, шуһата алуураар дүүрэнэ. Нэгэшье хүнэй үхэл хайрамтайл. Теэд хоёр талаһаа эрхим залуушуулнуудайнь бэе бэеэ хороон байхадань хэлэшэгүй һүрөөтэйл. Ургажа ябаһан улаан бургааһад, һаял ами наһанайнгаа харгыда гаран, урма зоригтой урагшаа шармайн ябатараа, халагшье, юунэйшье түлөө хосорно гээшэб гэхээр... Гэбэшье, эхинһээнь... Капулетти - Верона хотын баян бардам айлнуудай нэгэн, бал-маскарад үнгэргэнэ. Тэрэ һайндэртэ Ромео Монтекки нүхэдтэеэ хамта нюсаар ошохо гэжэ шиидэнэд. Наадан дээрэ тэрэ айлай Джульетта басагантай уулзаад, амин голоо һорогдоһон мэтээр бэе бэедээ дурлажа, наһандаа суг байха тухай тангаригаа үгэнэд. Ромео гэртээ оронгүй тэрэл үдэшэндөө Лоренцо монахда хандажа, тэрэниие Джульеттэтэй гэр бүлэ болгон зүбшөөхыень гуйна. Дайсан бүлэнүүдые иигэжэ эбтэй болгуулха гэжэ, сэсэн монах зүбшөөлөө үгэнэ. Харин энэ үедэ Тибальти Капулетти Ромео хүбүүнэй нүхэр Меркуцио

гээшые таняад, хэрүүл гаргана. Бүлэнүүдэй “дайнда” жада һэлмынгээ эри хурсадуулһан Тибальти Меркуцио гээшын ами наһыень хорооно. Харин Ромео үһөөгөө абажа, Тибальти хүбүүе баһал алажархина. Герцог Эскал Ромео хүбүүе Верона хотоһоо үлдэн сүлэхэ гэжэ шиидхэл гаргана. Үглөөдэрнь Джульеттын гэртэхин басагаяа граф Парисда хадамда үгэхэ тухай шиидхэлээ соносхоно. Джульеттын сэдьхэлээрээ зобон байхадань, Лоренцо тэрээндэ бүхөөр, үхэһэн шэнгеээр унтуулха хүсэтэй эм үгэнэ, Тиигэжэ гэртэхинээ мэхэлээд, Ромео инагайнгаа бусахадань суг тэрьелхэ хүсэлэнтэй Джультта тэрэ эм ууна, уугаад бүхөөр унтана. Ромео бусахадаа, Лоренцэтэй золгоогүй, Джульеттын “үхэлэй” үнэн ушар мэдээгүй байжа, уйдхар гашуудалда дарагдан, бэеэ хорложорхино. Харин тэрэнэй үхэһэнэй һүүлээр Джульетта һэреэд, үхэшэһэн хайрата инагаа хараад, өөрыгөө хадхан, үнэхөөр ами наһаяа таһална.

Газар дэлхэй дээрэ дайн дажар, хүн зоной һүрисэлдөөн барагдашагүй... Теэд, дэлхэйдэ юуншье боложо байг, бидэ, хүн зон, зүб харгы, һайн һанаагаа алдангүй , хододоо- аман соогоо: дэлхэйн амитан харанхые мэдэхэгүйнь болтогой гэжэ шэбшэн шэбшэн байел даа. Үнэхөөр - наһан гээшэмнай наранай оротор заримдаа... Үхибүүдэйнгээ үхэһэн бэе дээрэ Монтекки, Капулетти хоёрой бүлэнүүд харша “дайн” тухайгаа мартана.

Агууехэ уран зохёолшон Уильям Шекспир миин бэшэ агууехэ гэжэ нэрлэгдэжэ, бүхы дэлхэйдэ суутай болоо юм. Хэдэн зуун жэлнүүдэй үнгэрбэшье, хүн түрэлтэнэй абари зан ондоо болоогүй, ямаршье яһанай хүнүүдтэй иимэ ушарнууд дайралдан лэ байдаг, түүхэ хэзээдэшье хуушардаггүй гээд һанахаар. Тиимэһээл залуу режиссер Сойжин Жамбалова энэ зүжэг буряад хэлэн дээрээ табибашье, энэ ушар- түүхэ бүхы яһатанай арад хандуусатай гэжэ тэмдэглэнэ. Зүжэг харагшадые ехээр гайхуулһан хубсаһа хунар жэгтэй һонёор бүтээһэн уран оёдолшон дизайнер Анастасия Шенталинская бүтээгээ. Зүжэгэй хажуугаар тэрэ элдэб кинонуудта хубсаһыень зохёон бүтээдэг юм.

Хүндэтэ нүхэд! Талаан бэлигтэй артистнуудайнгаа жэгүүритэ һайхан наада хаража, сэдьхэл зүрхэеэ ханан, хүхин, амаран байхаяа Буряад театрдаа айлшадан ерыт даа гэжэ уринабди!

Хүхын дуунай һүни мэтэ богонихон дуранай халуун элшэ , абьяастай хүсэ харуулжа шададаг артистнарай наада һанан байхадаа залуу режиссер Сойжинай үбгэ эсэгэ - суутай поэт Сэдэб Жамбаловай энэ мүрнүүдтэй золгоо һэм.

Хүхын дуунай һүни..., Хүгжэм солгисоһон һүни. Аһан һайхан, аятай нангин саг-

-Эй-һээ-һээ! Арайл охоторхон, агшан зуурын саг- Эй-һээ-һээ! Дурлаһан бидэ хоёрые өөгшөөһөөр, Дурна холын мүшэд залирна. Гансал үүрэй солбон һүүлшэгөөр Галаа носоожо яларна. Һолиршье зурас гэнэгүй... Үдэрнэй мүндэлхэнь... Һүниие мэдэхэгүй болтогой – Энэ дэлхэй.

Сентябриин 23-да, түрэл арадаймнай омогорхол-Буряад театрнай халуун ажалта театральна хаһаяа “Ромео и Джульетта” гэһэн угууехэ Шекспирэй зүжэгөөр эхилхэнь! Арад зомнай, Буряад Театрдаа айлшалан буугты!

 
comments powered by HyperComments