Министерство культуры Республики Бурятия
БУ СБДЭЗ «БУРЯАДАЙ ГҮРЭНЭЙ Х. НАМСАРАЕВАЙ НЭРЭМЖЭТЭ АКАДЕМИЧЕСКЭ ДРАМЫН ТЕАТР»
Режим работы кассы
с 10:00 до 18:30,
перерыв с 14:30 до 15:00,
без выходных
8 (3012) 222-537
Республика Бурятия
г.Улан-Удэ, ул.Куйбышева, 38
30
марта
Должин Тангатова: «Буряад театраа дэмжэжэ, айлшалжа байгты!»

2016 он Россиин гүрэндэ киногой жэл гэжэ соносхогдобо. Манай Буряад драмын театрта кинодо наадаһан артистнар эгээл олон гэхэдэ, алдуу болохогүй. Тэдэнэй нэгэн – Россиин габьяата артист Должин Тангатова.

Урин һайхан шарайтай, дунда наһанай энэ эхэнэртэй уулзажа хөөрэлдэһэн байнабди.

- Должин Жаргаловна, та олон жэлдэ түрэл театртаа хүдэлжэ, ехэнхидээ гол рольнуудые гүйсэдхэжэ, харагшадайнгаа хайрада хүртэжэ ябаһан мэдээжэ артист гээшэт. Даб дээрээ танай кинодо буулгаһан намтар тушаа хөөрэлдөө һаа гэжэ һанагдана.

- Кино театр хоёрнай тад ондоо зохёолой ажал гээшэ, алиншье өөрэгүй хүшэр ааб даа. Би анха түрүүшынхиеэ кастинг гараһанайнгаа һүүлээр мэдээжэ кинорежиссёр Барас Халзановай урилгаар Свердловско киностудиин «Нет чужой земли» гэһэн уран һайханай кинодо, декабрист Николай Бестужевай Анаа гэжэ һамгыень наадаһан байнаб. Тиихэдэ гүлмэр залуу басаган, кинодо буулгаха гээшэмнай юун гээшэб гэжэ ойлгодогшьегүй байгааб. Ерээд онуудай тэрэ сагта ажалнай кинолентынгээ метражһаа ехэл дулдыдадаг байһан. Хэрбэеэ мүнөө сагта дуран соогоо, хэдышье дубль хэхэ эрхэтэй болоо һаа, тиихэдэ олон дубль хүүлдэггүй байһан, тиимэһээ артистнар тон наринаар ажалаа ябуулха гэһэн эрилтэ шанга байгаа. Саашань тоолобол, Мосфильмын «ДС фильм» гэһэн продюсерска түбэй (продюсерынь Владимир Меньшов) «Белый ягель» гэһэн уран һайханай кинодо ненец эхэнэрэй рольдо наадааб. Ямало- Ненецкэ автономито округой Салехард хото ошожо, ёһотойл тундра соо буулгаабди. Үнгэрэгшэ жэлдэ энэ киномнай Америкын Лос- Анджелес хотодо харуулагдаа, олон тоото фестивальнуудта харуулагдажа, үндэр сэгнэлтэдэ хүртэһэн. Кино гээшые найруулан табигшань дундаһаань эхилхэдээ болохо, үгышье һаа, һүүлшын кадрһаа эхилхэ. Энэ юунһээ дулдыданаб гэхэдэ, нэн түрүүн наадаха артистнарһаа, зарим нэгэнэй сүлөө сагһаа. Хэрбэеэ хээрэ талада буулгаха байгаа һаа, сагай уларилһаа дулдыдана. Гэнтэ ехээр саһа орожо байһан үе хэрэгтэй гү, али һалхинай намдуурхые хүлеэхэ ушарнууд болодог. Үнэн дээрээ кинодо буулгаха гээшэ ехэл һонин ажал гээшэ. Мэдээжэ хүн зоноор танилсахаш, киногой нюуса тайлбарилхаш, ондоо яһатаниие наадахаш, холын газараар ябахаш. Мүн тиихэдэ манай буряад кинодо хабаадааб. Есугей Сундуевай «Улаан-Үдын түүхэ» гэһэн кинодо гол геройн эжые наадаһанби, «Чайник-1», «Чайник-2» гэһэн КВН-щигүүдэй кинодо баһал эхын рольнуудые гүйсэдхөөб.

- Та тэрэ үедэ гүрэн соогоошье, хари гүрэндэшье мэдээжэ ород артистнартай хамта буулгаһан бэзэт?

- Тиимэ. Сэлэнгын эрьедэ, Николай Бестужевай хүүрэй хажууда, нэгэ багахан тосхон кинодо гэжэ зорюулан баряа һэн. Тэндэ гэнтэ Жанна Прохоренко бии болошобо. Тэрэ Бестужевай эгэшые наадаа. Мүн мэдээжэ киноартист Пётр Юрченковтай сугтаа хүдэлһэн байнабди. Тиихэдэ Наталья Аринбасароватай сугтаа наадаабди. Намда, тэрэ үеын залуу басаганда, тэдэ киногой нюусануудые яһала заажа үгэдэг, туһалдаг бэлэй.

- Үнөөхи («Сагаан хүбхэ») «Белый ягель» гэһэн кино тухайгаа нэгэ хэды үгөөр...

- Энэ кино соо намда ехэл хүндөөр харагдаһан сценэ гэхэдэ, хүбүүнэйнгөө хойноһоо галда мүргэжэ, галтай хөөрэлдэхэ гээшэ. Бурханда этигэдэг хүн хадаа бүхыгөөрөө болобоб, яажа худалаар наадажархихагүйб, яажа галые мэхэлжэрхихэгүйб гэхэ байхаһаа эхилээд лэ. Гэнтэ ямар бэ даа, дээдын хүсэн өөртэмни шэнгэһэн мэтэ досоомни заригад гэжэ нэгэл удаа тэрэ сценэеэ буулгаа һэмди.

- Театртаа гол рольнуудые гүйсэдхэхын хажуугаар иимэ кинорольнуудтай байнат, мүнөөхи «мүшэдэй үбшэн» гэдэг юумэн танда хабаатай бэшэ гү?

- Мүшэд огторгойн гүнзэгыдэ, харин би газар дээрэхи юрын лэ хүнби гэжэ һанагшаб.

- Заримдаа хүшэр сагай тохёолдоходо, хүнэй тархи соо элдэбын бодолнууд ородог гээшэ. Таниие театрһаа гаража ошоод, ямар бэ даа бизнес руу ошохо һанаан эзэлдэггүй һэн гү?

- Үгы, үгы, үгы... Бизнес гээшэ минии ойлгохын аргагүй үйлэ, намда тэрэ ехэл танигдаагүй холын юумэн.

- Мүнөөдэр Должин Жаргаловна юун тухай хүсэнэ хаб?

- Ажал, ажал, үшөө дахин ажал. Ажалгүй ябаха гээшэ тама, уйдхар.

- Яажа амардаг хүмта?

- Амаралтынгаа үедэ гэр бүлөөрөө түргэхэн лэ нютагаа ошодогбди. Би хүдөөгэй хүн хадаа нютагаа эрьежэ, хүсэ шадал абажа, сэбэр агаараар амилаад, агууехэ Алханадаа ошожо мүргөөд, аалихан байдал соо ябаад ерэдэгби.

- Должин Жаргаловна, тан шэнги яагаад иимэ залуугаар, сэбэрээр үзэгдэхэб? Артист хүн хадаа онсо өөрын нюусатай гүт?

- Ямар тиимэ нюуса байхаб дөө. Юрэл, ходо энеэбхилжэ, хүн бүхэндэ һайниие хүсэжэ ябаха хэрэгтэй. Тиихэдэ сэдьхэл сэлмэг, шарай һайхан үзэгдэхэ бэзэ.

- Уулзалгынгаа түгэсхэлдэ уншагшадтаа, театр харагшадтаа юун гэхэ байнат?

-Элүүр энхэ ябая, хүндэ муу һанангүй, үри хүүгэдээ, аша гушанараа үргэлсэжэ, бурхантай, буянтай ажаһууял даа! Һайхан үзэсхэлэн хаража, һанаа сэдьхэлээ тэниилгэжэ, Буряад театраа дэмжэжэ, айлшалжа байгты манай танхим руу.

Буряад театрай литературна таhаг, http://burunen.ru/articles/detail.php?ELEMENT_ID=11801


Фотоотчет