Версия для слабовидящих
Обычная версия
БУ СБДЭЗ «БУРЯАДАЙ ГҮРЭНЭЙ Х. НАМСАРАЕВАЙ НЭРЭМЖЭТЭ АКАДЕМИЧЕСКЭ ДРАМЫН ТЕАТР»
Режим работы кассы с 10:00 до 18:30, перерыв с 14:30 до 15:00, без выходных
8 (3012) 222-537
Республика Бурятия
г.Улан-Удэ, ул.Куйбышева, 38
13
Июля
"Арт-подвал" арад түмэнөө уриһаар

Буряад театрай 85 жэлэй ойн баярта зорюулагдажа, июлиин 3-да Семён Злотниковой зохёоһон «2 нохой» («2 пуделя») зүжэг театрай «Арт-подвал» гэжэ нэрэтэй бага тайзан дээрэ табигдажа, харагшадые уриба. 

Морин хууршан, зүжэгшэн, найруулагша 

Морин хуурай ёhотойл эзэн, бэлигтэй зүжэгшэн, Мухар-Шэбэр аймагһаа гарбалтай Виктор Жалсанов «һураха, һураха, үшөө дахин һураха» гэһэн заршамаар ажаhуудаг хүн байна. Тиин тэрэ мүнөө Борис Щукинай нэрэмжэтэ театрай дээдэ һургуулиин режиссёрско факультедэй хоёрдохи курсда һурана. Бусад оюутадай зунаймнай амаралта эхилбэ ха юм гэжэ эдэ үдэрнүүдтэ хүлөө жиижэ, хүйһэндөө нёлбожо байгаандань, Виктор Жалсанов Семён Злотниковой «2 нохой» гэжэ зүжэгые актриса Дабацу Юндуновада буряадшалуулжа, харагшадай һонорто дурадхаба. 

Харагшадай амилхыень шагнажа байхадаа 

хэды бэлигтэйшье зүжэгшэнэй досоо хүлгөөд орхино. Ехэ тайзан дээрэ харагшын аминай соностохоһоо байха, тэдэнэр өөһэдөө зүжэгшэнэй нюдэндэ элеэр харагдадагшьегүй ха юм даа. Харин бага тайзан дээрэ хүнүүдэй нюдэн дээрэ наадажа, тэдэнээ эльгэ хатаха, һанаа алдахыень тодоор дуулажа байгаад, роль гүйсэдхэхэ гээшэ юрын хэрэг бэшэ…

- Шэнэ тайзан харагшадтаа тон ойро байна. Артистын эндэ наадахань кинодо наадаһандал адли. Роль гүйсэдхэгшын шэбэнээдшье хэлэбэл, харагшад тэрэ дороо дуулаад орхино. Зүжэгэй геройн шэг шарайнь хубилхые харагшадай нюдэд элеэр хаража байна. Иимэ зүжэгүүд харагшадай һонирхол түрүүлнэ гэжэ би һананаб, - гэжэ Виктор Жалсанов сэхыень хэлэнэ.

- Харагшад болон бидэ, зүжэгшэд, мүнөө тон түрүүшынхиеэ бэе бэеынгээ амилхые дуулажа байнабди. Геройнгоо сэдьхэлэй хүдэлгэжэ байһаниие ехэ тайзан дээрэ харуулдагтал адляар имагтал бэеэрээ харуулха бэшэ, нюур аманайнгаа, нюдэнэйнгөө харасаар үнэншэмэ зүбөөр зураглажа, харагшадта дамжуулха ёһотой болонобди, - гэжэ зүжэгшэн Надежда Мунконова найруулагшынгаа үгэнүүдые тодожо абаад, хэлэбэ. - Хүнэй нюдэн дээрэ наадаха гээшэ ехэ тайзан дээрэ, харагшадһаа холо байгаад наадаһандал адли бэшэ, энэмнай айхабтар хүндэ ажал. 

Дашанима Доржиев, Ада Ошорова гэгшэд Дакар, Чапа гэжэ нэрэтэй эрэ ба эмэ нохойнуудые наадаба. 45 минутын туршада үргэлжэлhэн зүжэг дотор хахад үгэ хэлэнгүй, нохойнуудай дүрэ харуулха гээшэ зүжэгшэдэй, мүн найруулагшын бэлиг шадабариинь ёhотойл гэршэ болоно.

2 нохой гү, али 2 хүн гү? 

«2 нохой» гэжэ зүжэгэй гол удхыень Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн Надежда Мунконова иигэжэ тайлбарилна:

- Yе наһаараа гансаараа байhан хүн һанаһанаа хэлэхэ аргагүй тула нохой, миисгэй мэтын амитадые гэртээ барижа, тэдэнэртэеэ хөөрэлдэдэг. Тэдэнээ түрэһэн үхибүүд шэнгеэр һанадаг болошоһон ушарнууд манай ажабайдалда хэды олон бэ? Тиимэ хоёр хүн нэгэтэ нохойнуудаа сэнгүүлжэ ябатараа уулзаад, амитад тухайгаа хөөрэлдэ-хөөрэлдэһөөр, өөр өөрынгөө зол жаргал олохоор дүтэ болобошье, юундэшьеб өөрынгөө һурамхи байдалдаа диилдэжэ, өөр-өөрынгөө һанаа үнөөндэ дарагдажа, эбтэй бүлэ зохёохо алхам хэжэ шаданагүй. 

Дакар гэжэ эрэ нохойн эзэнэй роль Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн Бэлигтэ Дамбаев гүйсэдхөө. Ямаршье роль гүйсэдхэхэдөө, бурханһаа үгтэһэн бэлигээ элсүүлжэ, бүхыгөөрөө боложо наададаг Бэлигтын зураглагша эрэ нохойн эзэнэй роль үнэншэмэ, тодо. 

…Һайхан шарайтай, уян нугархай бэетэй эхэнэр һанаха һарбайха нохоймни яашана ааб гэжэ арадань зогсоһон эрэ хүниие ойлгонгүй, урагшаа бүхыгөөд зогсошоно. Нохоймнил гэжэ үдэрэй һанаан, һүниин зүүдэн болоһон тэрэ эхэнэрэй сүлөөгүй һарабшалжа байгаад аласые шэртэхэ үедэнь тэрэ эхэнэрые ара нюрганһаань гэтэжэ байһан эрэ хүнэй зосоо бэеын мэдэрэл, сэдьхэлэйнь хүдэлсэ, бэеэ барилга - байгаалиин эрэ хүндэ заяаһантай эжы абын хүмүүжүүлгын яагаад зүршэлдэдэгыень үнэншэмэ зүбөөр, ойроо һууһан харагшадай этигэмээр Бэлигтэ Дамбаев харуулна…

Буряад театрай «Арт-подвалда» табигдаhан hонирхолтой шэнэ зүжэг– өөрсэ найруулга – нюдөөрөө хаража, шэхээрээ шагнажа, сэдьхэлээ ханахыетнай уряалнаб.

https://burunen.ru/site/news?id=18625

comments powered by HyperComments